Statutul PDR Art. 74

Documente

Statutul PDR

Art. 74
1) Consiliul Director (CD) este organismul de conducere colegială a activităţii PDR în perioada dintre Congrese şi este format din membrii BP PDR, Președinții Organizațiilor Regionale (OR), Președinții Organizaţiilor Judeșene/Provinciale și trezorierul.
2) CD se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui partidului, a mai mult de jumatate din membrii BP, a mai mult de jumătate dintre președinții OT.

Art. 75
Atributiile Consiliului Director (CD) sunt:
a) aprobă acţiunile politice curente ale partidului, precum şi modul de coordonare a programelor politice sectoriale, propuse de către BP PDR;
b) aprobă iniţierea şi punerea în practică de către BP a politicii de colaborare a partidului;
c) propune Congresului încheierea unor alianţe electorale politice şi/sau electorale, inclusiv cu liste comune (atunci când este cazul), precum şi politica de coaliţie parlamentară şi/sau guvernamentală;
d) aprobă principiile de bază şi limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanţii partidului, la propunerea BP;
e) la propunerea BP, prin derogare de la prevederile statutului, poate coopta în funcţii de conducere ale PDR personalităţi ale vieţii politice, sociale, economice, culturale;
f) stabileşte candidatul la funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi pe cel la funcţia de preşedinte al Senatului, la propunerea BP;
g) propune persoana desemnată de BP pentru formarea Guvernului; alege, prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, candidaţii PDR la funcţiile de ministru şi cele asimilate funcţiei de ministru;
h) desemnează candidaţii la alegerile parlamentare şi europene la propunerea BP. Hotărârea este definitivă
;
i) analizează modul de transpunere în practică a politicii partidului în teritoriu;
j) hotărăşte direcţiile principale pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea organizaţiile teritoriale;
k) analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale BP, ale grupurilor parlamentare şi ale parlamentarilor europeni;
l) poate solicita rapoarte de activitate de la persoanele alese de partid în Guvern şi în administraţia publică centrală;
m) desemnează candidaţii pentru funcţiile de primari ai municipiilor reşedinte de judeţ, sectoarelor Municipiului Bucureşti, primar general al Municipiului Bucureşti şi preşedinţi de Consilii Judeţene. Hotărârea este definitivă;
n) poate aproba propunerea de sancţionare a membrilor care ocupă funcţii alese în Congres şi o transmite către Comisia de etică;
o) îndeplineşte orice sarcini atribuite de ROF sau Congres;
p) aprobă, la propunerea BP, retragerea din Guvern a unora sau a tuturor membrilor PDR, după caz;

Art. 76
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, CD adoptă decizii și hotărâri cu votul majorităţii în prezența a  2/3 din membrii de drept.

Statutul PDR

Art. 74
1) Consiliul Director (CD) este organismul de conducere colegială a activităţii PDR în perioada dintre Congrese şi este format din membrii BP PDR, Președinții Organizațiilor Regionale (OR), Președinții Organizaţiilor Judeșene/Provinciale și trezorierul.
2) CD se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui partidului, a mai mult de jumatate din membrii BP, a mai mult de jumătate dintre președinții OT.

Art. 75
Atributiile Consiliului Director (CD) sunt:
a) aprobă acţiunile politice curente ale partidului, precum şi modul de coordonare a programelor politice sectoriale, propuse de către BP PDR;
b) aprobă iniţierea şi punerea în practică de către BP a politicii de colaborare a partidului;
c) propune Congresului încheierea unor alianţe electorale politice şi/sau electorale, inclusiv cu liste comune (atunci când este cazul), precum şi politica de coaliţie parlamentară şi/sau guvernamentală;
d) aprobă principiile de bază şi limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanţii partidului, la propunerea BP;
e) la propunerea BP, prin derogare de la prevederile statutului, poate coopta în funcţii de conducere ale PDR personalităţi ale vieţii politice, sociale, economice, culturale;
f) stabileşte candidatul la funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi pe cel la funcţia de preşedinte al Senatului, la propunerea BP;
g) propune persoana desemnată de BP pentru formarea Guvernului; alege, prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, candidaţii PDR la funcţiile de ministru şi cele asimilate funcţiei de ministru;
h) desemnează candidaţii la alegerile parlamentare şi europene la propunerea BP. Hotărârea este definitivă
;
i) analizează modul de transpunere în practică a politicii partidului în teritoriu;
j) hotărăşte direcţiile principale pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea organizaţiile teritoriale;
k) analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale BP, ale grupurilor parlamentare şi ale parlamentarilor europeni;
l) poate solicita rapoarte de activitate de la persoanele alese de partid în Guvern şi în administraţia publică centrală;
m) desemnează candidaţii pentru funcţiile de primari ai municipiilor reşedinte de judeţ, sectoarelor Municipiului Bucureşti, primar general al Municipiului Bucureşti şi preşedinţi de Consilii Judeţene. Hotărârea este definitivă;
n) poate aproba propunerea de sancţionare a membrilor care ocupă funcţii alese în Congres şi o transmite către Comisia de etică;
o) îndeplineşte orice sarcini atribuite de ROF sau Congres;
p) aprobă, la propunerea BP, retragerea din Guvern a unora sau a tuturor membrilor PDR, după caz;

Art. 76
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, CD adoptă decizii și hotărâri cu votul majorităţii în prezența a  2/3 din membrii de drept.

Statutul PDR

Art. 84
1) Președintele partidului exercită conducerea şi coordonează activitatea organismelor la nivel central, având următoarele competente:
a) garantează aplicarea Statutului şi a Programului Partidului, supunând dezbaterii şi deciziei organismelor competente neconcordanţele sesizate;
b) identifică actualizările care sunt necesare spre a menţine în concordanţă Programul de actiuni ale partidului cu evoluţia situaţiei economico-sociale din ţară, precum şi cu situaţia internaţională şi le supune dezbaterii şi deciziei organismelor de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin acestora;
c) reprezintă partidul în cadrul relatiilor oficiale internaționale şi interne pe baza mandatului stabilit de organismele de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin;
d) face declaraţii în numele partidului;
e) prezidează lucrările Congresului, Consiliului Director, Biroului Permanent și a tuturor întrunirilor ierarhic subordonate la care este prezent;
f) conduce negocierile politice purtate în numele PDR;
g) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor Congresului, Consiliului Director și Biroului Permanent;
h) emite dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor și deciziilor Congresului, CD și BP;

 1. i) prezintă, periodic, în CD și BP rapoarte asupra stadiului îndeplinirii obiectivelor politice angajate prin Programul Partidului;
  j) propune, motivat, organismului de decizie competent demiterea din funcţie a oricărei persoane care deţine funcţii de conducere în partid;
  k) coordonează activitatea Guvernului Alternativă;
 2. l) prezidează întrunirile conducerii PDR cu membrii Guvernului sau reuniunile Guvernului Alternativa;
  m) poate să-şi aleagă consilieri politici, ale căror funcţii şi atribuţii sunt onorifice;
  n) poate invita la şedinţele BPN anumite persoane pentru a participa la dezbateri, cu aprobarea BP.
  2) În situaţia în care Preşedintele este în imposibilitatea de a-şi exercita, din motive obiective şi temporare, funcţia, responsabilităţile acestei funcţii se asigură de către unul dintre Comitetul Director decis prin vot în BP;

Art. 109

1) Candidatura la funcţia de Preşedinte al partidului se depune în baza prezentării unui proiect de Platformă program pentru PDR.
2) Orice membru al partidului poate candida la această funcţie dacă:
a) are o vechime în partid de cel puţin 5 ani;
b) depune, împreună cu grupul de promovare, la termenul prevăzut de prezentul Statut, un proiect de Platformă program spre analiză și vot în cadrul Congresului PDR;
c) constituie un grup de promovare format din 35 de persoane;
d) are susţinerea necesară pentru proiectul de moţiune, conform prezentului Statut;
e) proiectul de moţiune este acceptat pentru dezbatere în CD, conform prevederilor prezentului Statut.

 1. f) Președintele nu poate fi reales pentru mai mult de două mandate complete câte patru ani consecutive.

 

Statutul PDR

 Art. 85
1) Secretarul General coordoneaza activitatea de organizare. Este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului şi a deciziilor CD şi BP. El coordonează activitatea din organizația centrală PDR, organizaţiile Teriroriale, a secretarilor generali adjuncţi şi implementează programele şi proiectele politice aprobate de Congres, CD şi BP.
2) Secretarul general răspunde de sistemul informaţional şi de aparatul de lucru, răspunde de comunicarea dintre organismele de conducere la nivel central şi organizațiile teritoriale şi răspunde de gestiunea patrimoniului partidului.
3) Secretarii generali-adjuncţi sunt responsabili pentru activitatea de cancelarie și patrimoniu, activităţi electorale respectiv pentru activitatea de gestionare a carierei militanţilor
; atribuirea responsabilităţilor se face de către secretariul general; secretarii generalii adjuncți coordonează activitatea secretarilor executivi teritoriali.

Statutul PDR

Art. 79
1) BP PDR este compus din :

 1. c) Vicepreședinți Executivi – de drept Președinții aleși ai primelor două Organizații Teritoriale cu cei mai mulți membri cu adeziuni;
  c) Vicepreşedinţi – de drept toți Președinții aleși ai Organizațiilor Teritoriale și alți membri aleși în BP Teritoriale proporțional cu numărul membrilor organizațiilor teritoriale responsabili pentru urmatoarele departamente independente sau cumulate:
  1) Departamentul pentru Strategii, Relaţii Politice și Relații Internaționale;
  2) Departamentul Imagine, Comunicare, Relaţii cu mass-media şi Purtător de cuvânt;
  3) Departamentul aparare și siguranţă naţională;
  4) Departamentul pentru administraţie, ordine publică, și siguranta cetățeanului;
  5) Departamentul pentru Politici privind Justiţie și Drepturi Cetatenesti;
  6) Departamentul pentru Politici Externa;
  7) Departamentul pentru Buget și Politici Fiscale;
  8) Departamentul pentru Politici în Sănătate;
  9) Departamentul pentru Politici în Educaţie, Cercetare;
  10) Departamentul pentru Munca, Familie și Protecție sociala;
  11) Departamentul pentru Politici Economice și Mediu de afaceri;
  12) Departamentul pentru Politici în Agricultură, Dezvoltare Rurală și Industrie Alimentara;
  13) Departamentul pentru Infrastructura de transport;
  14) Departamentul pentru Politica Energetica;
  15) Departamentul pentru Comunicații și Societate Informațională;
  16) Departamentul pentru Mediu, Ape și Silvicultura;
  17) Departamentul pentru Fonduri Europene;
  18) Departamentul pentru Dezvoltare Regionala.
  19) Departamentul pentru Cultură, Culte, Minorităţi;
  20) Departamentul pentru Tineret și Sport;
  21) Departamentul pentru activitate on-line;

Art.87 
1) Vicepreşedinţii – Președinți de Organizații Teritoriale sunt liderii acţiunii politice şi de imagine ai partidului la nivel teritorial / statal, putând exprima public poziţia partidului în legătură cu temele politice de actualitate.
2) Vicepreședinții responsabili pentru departamente coordonează activitățile din domeniul aferent departamentului precum și activitatea comisiei de specialitate corespunzătoare; sunt responsabili pentru elaborarea politicilor din domeniul respectiv.

Statutul PDR

Art. 94

1) Comisia de Etică (CE) este instanţa supremă a partidului având atribuţii privind:
a) respectarea prevederilor Statutului, ROF şi ale Codului Etic;
b) soluţionarea contestaţiilor privind sancţiunile disciplinare;
c) solutionarea tuturor contestatiilor repartizate în competența sa de prezentul statut;
2) este garantul respectării prevederilor Statutului, precum şi a regulamentelor adoptate pe baza şi pentru aplicarea acestuia, de către organismele şi membrii partidului.

 Art. 95
1) CE poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu neconcordanţa dintre decizii sau hotărâri ale organismelor de conducere ale partidului şi prevederile Statutului, în legătură cu încălcări ale drepturilor membrilor partidului recunoscute prin Statut sau cu privire la încălcarea criteriilor privind cariera politică, prevăzute în regulamentul privind cariera politică.
2) Comisia poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu încălcarea Codului de Etică de către membrii PDR.
3) Comisia avizează, la cererea BP, asupra candidaturilor propuse pentru alegerile parlamentare, europene şi pentru funcţiile în Guvern şi în administraţia publică centrală și teritorială/statală.
4) În cazul în care CE consideră că o decizie sau o hotărâre ori anumite prevederi ale acesteia sunt nestatutare, respectiva decizie sau hotărâre ori respectivele prevederi ale acesteia nu îşi mai produc efectele pentru viitor, fiind considerate anulate.
5) CE decide în cazurile de încălcare a Statutului, dă sancţiuni şi rezolvă contestaţii la sancţiuni, conform prevederilor prezentului Statut.

 Art. 96
1) CE este compusă dintr-un preşedinte ales de Congres şi câte un membru din fiecare organizație teritorială aleși la Congres sau între congrese de către Comitetul Director.
2) Preşedintele CE nu poate avea nicio altă funcţie de nivel internațional sau naţional în partid. Membrii aleşi ai CE vor demisiona din orice altă funcţie de nivel naţional din partid, în cel mult 15 zile de la alegere.
3) CE prezintă un raport Congresului şi, anual, sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte CD. CE poate cere, oricând, includerea pe ordinea de zi a BP, CD sau Congresului a problemelor care ţin de activitatea sa.

Art. 97
1) În fiecare OT, se alege prin vot, în cadrul Conferinței Teritoriale o Comisie de Etică Teritorială (CET) aleasă compusă din 5 membri
2) În prima sa reuniune, membrii CET aleg, din rândurile lor Președintele, un vicepreşedinte şi un secretar.

3) Preşedintele CET nu poate avea nici o altă funcţie de nivel de BEX Teritorial. Membrii aleşi ai CET vor demisiona din orice altă funcţie de nivel teritorial din partid în cel mult 15 zile de la alegere.
4) CET se subordonează Comisiei Centrale de Etică (CCE)

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Necessary

Advertising

Analytics

Other

× Suntem oriunde, oricând.